ای پسر ودختر جوان !

 

ای مرد وزن میانسال !


ای پیرمردان وپیرزنان !


ای فقرا ! ای اغنیا !


هرکه هستید،اگر احساس نیاز به خدا می کنید بدانید که خدا نزدیک است !

یک لحظه دلتان را به خدا متوجه کنید !جواب را خواهید شنید ،وقتی دیدید دل شما ناگهان منقلب شد واشک جاری شد ،وقتی دیدید طلب، باهمه وجود از سرتاپای شما جاری شد، بدانید این همان جواب خدا است وجواب بعدی هم اجابت است.

 ان شاالله

(امام  سیدعلی خامنه ای (مدظله))