*    حاضرم توی حرم باشم حتی اگه جای ریشه های فرش صحنت باشم خوشا بحالشون چه لیاقتی..