بهترین عامل خودسازی اینکه بزنی توی خط دشمن ..

بری بشنوی چی علیه تو میگن..

نقشه های ضد خودت را بخونی..

ببینی چه نیرویی برای کوبیدن تو جمع کردند

ببینی مهماتشون میتونه چند درصد از وجودتو خاکستر کنه

..

بهترین عامل خودسازی شنیدن فحش های جبهه مخالفه

..

هرچی عشقت میکشه بگو من دارم خودسازی میکنم فقط درضمن یک نیروی ستون پنجمی این اطلاعات را لو خواهد داد.