اونقدر به انتخابم مطمئن هستم که حاضرم دفاع کنم واونقدر میدونم از انتخابم که حاضرم سند ومدرک بیارم برای اثبات انتخابم..


#دولت_پیر_دگر_باره _جوان _خواهد_شد

#رای_من_سید_ابراهیم_رئیسی

#نه_به_روحانی

#نه_به_بیکاری

#نه_به_اشرافیگری