من در دنیای عجیبی زندگی میکنم...
در دنیای که مردمش درد میسازند تا دارو بفروشند....
ویروس میسازند تا آنتی ویروس بفروشند....
بحران خلق میکنند تا حل بحران کنند....
جنگ راه می اندازند تا اسلحه بفروشند....
تروریست خلق میکنند تا اقدامات ضد تروریستی انجام دهند...
مردم دنیای من مردم عجیبی هستند....
آن ها باید بیشتر مصرف کنند تا بتوانند بیشتر تولید کنند....
اعتراضی نیست....
نباید هم اعتراضی باشد...
چراکه همه آزادند....
آزاد آزاد....
او آزاد است که تولید کند!من هم آزادم که مصرف کنم!میبینی!به همین سادگی.....!!!!!!