دست من گیر که این دست همان است که من

 بارها از غم هجران تو بر سر  زده ام...........