در واقع اجبارے یا اختیارے بودن حجاب‼️

دست مردم یا مسئولین نیست😳

ڪہ بخوان در مورد اون تصمیم بگیرن🤔


⬅️انقلاب ڪردیم 

⬅️شهید دادیم 

↩️ براے_حڪومت_اسلامے☝️


⏺حڪومت اسلامے ،داراے قانون اسلامے هست

⏺قانون اسلامے ،از روے قانون خدا(قرآن) نوشتہ میشہ

✅پس خدا تصمیم گرفتہ ڪہ اجبارے باشہ یا اختیارے‼️


همین✋


مثل این میمونہ ڪہ مسئولین وعدہ بدن من از فردا نمازو اختیارے میڪنم.هرڪے میخواد بخونہ هرڪے هم میخواد نخونہ

مگہ میشہ؟!! مگہ داریم؟!!