وقتی رای دادم یاد سخن امام افتادم

من دولت تعیین میکنم من تو دهن این دولت میزنم من به پشتوانه ی شما دولت تعیین میکنم..

#آن_هایی_که _خواب_آمریکا_را_میبینند_بیدارشان_کنید
#سهم_من_و_تو_تنها_انگشتی_توی_چشم_دشمن
پیروزی از آن ملت است