به نام خدای جوانی

کوچک بودیم میگفتند بچه است 

نوجوان بودیم میگفتند نمیفهمد هنوز

جوان شدیم...دیگر بهمان میگویند جوان است اما بازهم میگویند ناپخته است سرش بوی قرمه سبزی میدهد بازهم میگویند نمیفهمد

اما ...

جوان فهمیده است

جوان علی اکبر است

جوان محمد رضا دهقان است

جوان احمدی روشن است

جوااااان یعنی عین پختگی،جوان یعنی راسخ بودن،جوان یعنی خدا،جوان یعنی..

میدانید این دو سه هفته تا انتخابات تازه میفهمم جوان بودن یعنی چی!!

وقتی از جای گرم و نرم وخواب بعدازظهر آن هم وقتی نمه باران میزند بلند می شوی میروی دنبال فلان سخنران یعنی یک حسی ،یک انرژی درونت قل قل میزند ومی جوشد وترا مجبور میکند که برخیزی،بلند شوی بروی دنبال اینکه بفهمی باید به چه کسی رای بدهی..

بروی و وقتی میخواهی برگردی حدود 9شب باشد و باااارااااان..

خدایا..

بحق جوانی جوانان مومن وانقلابی اسلام جوانیمان را حفظ کن،و نیروی جوانیمان را پیوسته در راه دین اسلام قرار بده ،وما را موثر در ظهور قرار بده.

آمین یا رب العالمین