علامه حسن زاده آملی :   


الهی رجب بگذشت و ما از خود نگذشتیم و تو از ما بگذر