من همچنان در جو آرشیو بازی هستم..

دیشب بی خوابی عجیبی زده بود به سرم و رفتم سراغ ویدیو های گوشیم..

بین کلیپ ها یک کلیپ بود که آه..

صحبت های آقا بود سال 88..

همشو نمیتونم بگم آخرش را فقط یادآوری میکنم..

مولای ما آقای ما دعا کن برای ما..مولای ما توئی، صاحب ما توئی..

آخ..

بغض آقا وگریه های مردم توان آدم را میبرد..

مولاجان ..ما توان ندارید دوباره رهبرمان را ببینیم که اینگونه صحبت کنند،یاریمان کن درست انتخاب کنیم وفتنه هارا خنثی کنیم..

یاعلی