جهان پر از مین است..
مین هایی مخوف که کارشان منفجرکردن است..
بنظرم مین ها را با آن همه انواع مختلف میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
1-مین های آسمان برنده.
2-مین های زمین زننده.
دسته اول:مین های آسمان برنده را معمولا زیر زمین کار میگذارندوکارشان نابودی جسم است.
دسته دوم:مین های زمین زننده هستند،که امروزه به وفور از آن استفاده می شود.
محدودیت مکانی هم ندارد،هرجایی میتوانی وجودش را حس کنی..حتی در همین لحظه.
مین های زمین زننده هدفشان منفجر کردن روح است.کافی است،خواسته یا ناخواسته قدم بگذاری رویش یاحتی کلیک کنی یا شایدهم مشاهده کنی و روبه رویش پلک بزنی.اگرضامنش جدا شود،تو می مانی ویک روح منفجرشده ،روحی که ازبس نامربوط بخوردش رفته،ازبس ترکش شیطانی خورده، منفجرشده است.
مین آسمان برنده کارش را در آن واحد انجام می دهد، اما مین زمین زننده، بمرور مرگ را جلوی چشمانت می آوردوزجر کشت میکند،چگونه؟اینگونه که مجبورت می کند روی تمامی مین ها قدم بگذاری ومنجر به نابودی ومنفجر شدن بیشتر خودت شوی.
در جهان امروز دو دسته مین داریم .
مین های آسمان برنده که شهیدت می کند.
ومین های زمین زننده که شیطانی ات می کند.
شهید آوینی جنگ رفته وتجربه داربود.مین های آسمان برنده را خوب می شناخت ،در عصر امروزی هم زیسته بود ودغدغه مین های زمین زننده را داشت، ازهمان موقع متوجه این تکنولوژی مین گذاری شده بود،برای همین روایت فتح را ادامه داد تا توجه مان را جلب آن مین های آسمان برنده بکندتایادبگیریم مین های زمین زننده را خنثی کنیم..خواست یادمان بدهدتا بتوانیم از بین این دو گزینه،گزینه ی درست را انتخاب کنیم..نمیدانم چه یادگرفتیم، اما استاد جواب را خودش اعلام کرد وقتی که روی مین های آسمان برنده رفت.
امروز سالروز شهادت سید مرتضی آوینی است.استادی که جواب درست راباشهادتش به همه رساند.