کسی را که شکیبایی نجات ندهد،بی تابی او را هلاک گرداند.

حکمت 189 (اخلاقی)