شهید جانش را فروخته و در مقابل آن، بهشت و رضای الهی را گرفته است که بالاترین 
دستاوردهاست. به شهادت در راه خدا، از این منظر نگاه کنیم. شهادت، مرگ انسانهای 
زیرک و هوشیار است که نمی گذارند این جان، مفت از دستشان برود و در مقابل، چیزی 
عایدشان نشود.

(مقام معظم رهبری)