این کتاب را نوشتم که بگویم:

من زنده ام که فراموش نکنیم جنگ تحمیلی هشت ساله،جنگ دنیا با ایران بود و دفاع ما یک دفاع یک تنه بود. میگ و میراژهایی که بمب بر سر ما می ریختند هدیه ی شوروی و فرانسه بودند و مواد اولیه بمب های شیمیایی گاز خردل و سیانور، تحفه ی آلمان به رژیم بعث عراق بود. هواپیمای خبرچین آواکس و ناوهایی که نفت کش های عربستان و کویت را اسکورت می کردند،همه چشم روشنی آمریکا به صدام بود.

قسمتی از کتاب "من زنده ام" نوشته معصومه آباد

.

.

.

مطالعه این کتاب رو به همه دوستان پیشنهاد میکنم