شب آرزوهاست...
اگه الان چینی ها بودن بالن آرزوها هوا میکردن..

اما ما اگه بامرام ودل پاک باشیم میریم دعای کمیل..

بالن آرزوها کسر شان برای کسی که میتونه دلش رو راهی آسمون کنه..

نمیدونم کجایید؟در چه حالید؟کی این پست را میخونید؟؟؟

فقط ازتون میخواااااااام دعا کنید!!

دعاکنید برای کسی که تنهاوغریبه..

دعا کنید خواااااااهش،جای منم دعاکنید