عیدهایمان بو می دهند


بوی توپ،

بوی کاغدرنگی،

بوی تند ماهی دودی،

بوی اسکناس تانخورده ی لای کتاب...


کاش

جای همه این ها،

بوی گل نرگس می آمد...

بوی تو!

یا صاحب الزمان