بزرگی میگفت:

یک وقت،جلوی شما یک سبد سیب می آورند. شما اول برای کناری تان برمی دارید،دوباره بعدی را به نفر بعدی می دهید...

دقت کنید! تا زمانی که برای دیگران برمیدارید، سبد مقابل شما می ماند، ولی حالا تصور کنید. همان اول برای خود بردارید؛ میزبان سبد را به طرف نفر بعد می برد!

نعمت های خدا اینطور است،با بخشش، سبد را مقابل خود نگه دارید.