امید و اعتدال واین حرفا  بهونه است میخواستن فقط سال را بهمون تبریک بگن,مگه نه؟
کلید واژه "امید ،پیروزی "هم اصلا بهم ربطی ندارند و نمیخواد چیزی را القا کنه وهیچ ربطی هم به انتخابات نداره..هیچ