پر مخاطبند ..هنرش را دارند نوش جانشان..


می آیند میگویند فروشنده اسکار گرفت وچشم دلواپسان در آمد..

آه حیف اسمت که ترین هم گذاشتی برایش..

پس فردا،با همین اسکار وقتی کوبیدن در سرت و اسیرت کردن ،ببین چشم چه کسی درمی آید !

ببین چه کسی می سوزد ...

ما ،که نگران امثال تو هستیم و حرص  بزرگ شدن بی موقع ات(بدون رشد)رامی خوریم یاشما؟

اصلا غرب خوب، ایران و انقلاب بد!تو کجای این دعوایی؟سنگ یه مشت بلانسبت آدم را به سینه میزنی که درکارخودشان مانده اند؟!چه سودی بدست می آوری؟

حالابیا بگو هرکسی را در قبر خودش می خوابانند..

بدبختی مان این است که همه در گور دسته جمعی میخوابیم وقتی ایران ،ایران نباشد.

قبرشخصی مال وقت امنیته..مال وقتیه که امثال تو به دشمن گرا ندهند.

درسته زیرپاهای خودت رو داری سوراخ میکنی ولی همه غرق میشیم..


یاعلی (علیه السلام)برس بداد این علی.