سلام.

حرم باشی و حدیث کساباشد و روضه ی مادر

هواگرفته باشد وشلوغی عجیبی دورت موج بزند

تورا یاد چه می اندازد الا  غریبی علی (علیه السلام)وتلاش های فاطمه (سلام الله)برای ولایت؟!

آه خدا نکند این ماجرا بازهم تکرار شود؟