#دلنوشتہ

❤✨


هــمــۂ مــا در غــمــے شــریــڪــیــم...😔


غمے ست بہ نام انتظار...


ڪہ سالها منتظر منتقم خون مادرمان هستیم...


مادرمان حضرت زهرا (س)...❤


آنگاه ڪہ درد را بہ جان خرید...

و بین در و دیوار ماند...

و فداے امام زمانش شد...

ڪہ مبادا چادر از سرش بیفتد...

مبادا دختران بے چادر شوند...


😞

مادر جان!


مے بینید؟

هیچ ڪس مشتاق زیارت قبر بے نشان شما نیست...

نیست مادر جان نیست...😭


اگر بود...

پسر دردانہ تان اینقدر غریب نمے ماند...😔

اگر بود...

دختران سرزمینم اینقدر راحت چادر از سرشان نمے افتاد...😔

فدا شدے ولے وقیحانہ چادر انداختند...

فدا شدے ولے انگار نه انگار...


مولاتے❤!

ناراحت نشوید...

ولے ڪسے مشتاق نیست...

و غم ما از همین جا شروع میشود...