چه زیبا راه یافتند.

چه عارفانه آن را پیمودند.

و چه عاشقانه رسیدند.

و ما همچنان در شلوغی روزها و شب هایمان گم شده ایم و به دنبال

روزنه ای هستیم تا از آن منبع،نور را بیابیم.

شاید دمی به آرامش برسیم.

شهدا یاریمان کنید.