بسم الله الرحمن الرحیم

چه ترکیب زیبایی.

هم امید بخش،هم شروع کننده ومقاوم..

چقدر خوبه که این مقدار انرژی و حال خوب تو متن دین ما زیاده ومیشه با هرکدومشون کلی حال کرد.

دیروز وقتی اسم های خدارابدون توجه به معنایشون فقط میخوندم کلی حال خوب پیداکردم ..

چقدر خوبه خدا داریم ..

شکر