امروز قسمت شد برم کنار مزار شریف شهدای آتش نشان...

خوشا به سعادتشان ...

آنگونه که من متوجه شدم روبه روی حرم امام (رحمه الله علیه )بودند...

ومزارشان آنقدر پراز گل بودکه نمیشد سنگ مزارشان را ببینم...


آنطرف تر در همان بهشت زهرا (سلام الله علیها)افرادی دفن هستند که شاید سالیان سال است کسی حتی یادشان نکرده است دیگر چه برسد به سرزدن به مزارشان..


گاهی آدم ها فراموش می شوند و گاهی "نمی شود" فراموش شوند .


"شهید نوشتن روی سنگ قبرت اونم بارنگ قرمز که قلب طرف رهگذر هری بریزه پایین لیاقت میخواد ،لیاقت میخواد فراموش نشدن..."