این روزا چشم ها به شبکه خبر دوخته شده است و زیرنویس را میخوانند و گوشه سمت چپ تصویر را می پایند...

استرس ،اضطراب...

میشه کسی زنده بیاد بیرون؟!

چشم ها دوخته به آتشی که همچنان میسوزد و تمام هم نمی شود لعنتی...

آتش ،آهسته تر بسوزان ...شاید کسی آن زیر با یک تنفس دیگر زنده بماند...

دارم فکر میکنم اگه من  زیر آوار مونده بودم و الان زنده بودم به چی تمسک میکردم ،خدارا چندمرتبه مومن می شدم یا چندین بار کافر؟؟

...


اگرتقدیرم رقم میخورد وبه آنجارفته بودم ....

چه میکردم !!گناهانم توان چقدر سالم بودن واز زیر آواربیرون آمدن را بمن میداد!!

خدایا آخر عاقبت مارا بخیر کن ومارا ببخش..

پ.ن:جاداره از زحمت های سخنگوآتش نشانی آقای ملکی تشکرمیکنم

پ.ن2:دعاکنیم برای آتش نشان ها