🍁🍁🍁


تنها چیزی که شخصیت هر انسان را عوض میکند  سختی های زندگیست .


👈سعی کن در سختی ها ثابت قدم بمانی🌹