برجام جدیدا چقدر کم حرفی

برخیز و بگو هنوز هم می صرفی!!!!

نیمی ز تو آفتاب تابان اما....

نیم دگرت شبیه آدم برفی...