روحانی:هدف ما از مذاکرات،اثبات دروغگویی آمریکا بود.-حالا اینکه گذشت برای بعد میگم...

اینا قبلا اثبات شده:

جاذبه ی زمین، کروی بودن زمین، ما دور خورشید میگردیم نه برعکس....