جذب شدن به خدای مهربون چه نتایج جالبی درپی داره......