حسین جان 


چیدن بوسه ز کندوی عسلهای ضریح 


به نیابت زکف پای تو لذت دارد