امروزت را زندگی کن، نه دیروز را؛

                                        نه فردا را؛

             فقط امروز را...

لحظه های زندگیت رو آباد کن

                                    هرگز امروزت را به فردا اجاره نده


;Live just today, neither yesterday nor tomorrow

...only today

.Enrich the moments of your life

!Never sell your today for tomorrow