مادر که برود نظم خانه بهم میریزد...

علی نجف...

حسن بقیع...

حسین کربلا...

زینب دمشق...