قرار بود از یک مادر شهید مصاحبه بگیره 

میشه گفت یه مصاحبه عاشقانه 

میخواست بپرسه چطوری با همسرتون آشناشدید؟و..

مادر شهید میگفت :یعنی چه؟برای چی میخواد این سوال بپرسه؟

برای اینکه راضی اش کنیم گفتیم میخواد به این نتیجه برسه که  چی باعث شده که شما راضی بشید پسرتون شهید بشه؟اصلا چی شده که پسرتون شهید شده ؟

مادر شهید یا تعجب گفت :غیراز اینکه امام گفت برن؟غیراز اینکه برای خدا و قرآن واسلام  رفته ؟

..

دیروز توی یکی از پارک های معروف شهر رفتیم تبلیغ برای رای دادن..

پیرمردی جلویمان را گرفت..

گفت ببین سرکار خانم.....وادامه داد به ارائه ی اعتقادات بی محتوایش..

اجازه  صحبت کردن به مارا هم نمیداد..

حرف زد زد زد وبه این نتیجه رسید که شاه خوب بوده


دلش از انقلاب پربود..

آخر دست پیرمرد گفت فلان شخصیت شاه به من چند صد متر زمین داده بود بعد انقلاب اومدن ازم گرفتن رفتن ساختمان فلان چیز کرد(یک ساختمان عمومی)

انقلاب بد بود فقط برای اینکه مال دنیا  را از دستش گرفته بودن ..

...

یک کسی فرزندش را میدهد و هیچ 

یک کسی زمینی که برای مردم است ازش میگیرند وبرای مردم میسازنش وطلبکار می شود

فکر میکردم آدم که پیر میشود دوست داشتنی می شود

نگو فراموشی میگیرد ..خدا یا جوانی وپیری مان  را توام با خودت و پیامبر خودت ودین خودت قراره بده
کاری کن مخلص تو شویم تا همیشه