قربون این تکنولوژی که جمعیت چند صدنفری را هزاران نفری نشون میده..خوبه داربست هم هست که جمعیت را متراکم نشون بده..