قرارداد دولت برای خرید 8کشتی از کره جنوبی!!!!!!!!!!!